Onze missie

Een leefomgeving te creëren waar volgens de Tibetaans Boeddhistische traditie gewoond, geleefd en geleerd wordt.

Doelstelling van de stichting

De stichting heeft als doel, met uitsluiting van ieder winstoogmerk: het boeddhisme te onderrichten, voordrachten over het boeddhisme, seminaries, retraites te organiseren.

Om uit eigen middelen in een plaats voor beoefening en onthaal te voorzien, hiertoe onroerend goed te verwerven en aldaar voor zover als mogelijk zelfvoorzienend te zijn, waaronder middels het verbouwen van eigen gewassen, alle activiteiten in verband met de erediensten uit te oefenen.

Het nog te realiseren boeddhistisch centrum cultureel en spiritueel patrimonium van het boeddhisme – in het bijzonder de Tibetaanse traditie – geldt als basis om dit doel te bereiken.

De specifieke benadering, inzichten en methodes van het boeddhisme worden eveneens gebruikt om een dialoog op gang te brengen tussen mensen, culturen en zo bij te dragen tot een harmonische samenleving van verdraagzame en bewuste burgers met verantwoordelijkheidszin en een altruïstische instelling.


Beleidsplan in hoofdlijnen

Phuntsok Namgyal Ling gelooft in de kracht van mensen om verantwoordelijkheid te nemen voor een eigen ontwikkeling en onzelfzuchtig bij te dragen aan een betere wereld.

Om in een centrum te voorzien waar deze activiteiten ontplooid kunnen worden, deze tot bloei en vervolmaking te komen zal de stichting een locatie verwerven waar een boeddhistisch centrum gebouwd kan worden, zelfvoorzienend te zijn en alwaar lezingen, evenementen en studies leiden tot een kenniscentrum om de ontwikkeling van geïnteresseerde beoefenaars mogelijk is.


Doelgroep

Mensen die dit aanspreekt behoren tot de doelgroep. De focus van Phuntsok Namgyal Ling ligt bij de ontwikkeling van mensen ongeacht afkomst, leeftijd of religie binnen een rustige, gezonde en veilige omgeving.

Het centrum biedt minimale afleiding van de moderne wereld voor deelnemers opdat deze zich kunnen concentreren op zichzelf en de aangeboden middelen om zich te kunnen ontwikkelen.

Eenieder die de interne motivatie heeft om zich te ontwikkelen en een eigen verantwoordelijkheidsgevoel om niet allen zichzelf maar ook anderen te helpen zich innerlijk te versterken kan gebruik maken van alle middelen die de stichting ter beschikking stelt.


Onze werkwijze

Alle leermiddelen zijn gestoeld op de boeddhistische filosofie en dan met name de Tibetaanse traditionele leer.

Daarnaast is het bevorderen van zelfredzaamheid een groot aspect binnen het centrum, zo worden eigen producten verbouwd, is er een bepaalde mate van vrijheid in de uitbreiding en realisatie van onderkomens en word er zoveel als mogelijk in gemeenschappelijkheid besloten en gewerkt.

Dit alles leidt tot een gemeenschappelijke ontwikkeling van lichaam en geest op een locatie die dit bevordert en externe prikkels vanuit de moderne maatschappij zoveel als mogelijk minimaliseert om effectiever en efficiënter tot ontwikkeling te komen.


Daarnaast zoeken we donateurs die:

  • De doelstelling van Phuntsok Namgyal Ling onderkennen;
  • In geld of in natura de realisatie, instandhouding en uitbreiding van het centrum willen steunen;
  • Bij willen dragen aan zelfstandigheid en onafhankelijkheid van het individu;
  • Draagvlak weten te generen en daarmee het bereik van de stichting weten te vergroten.

Bestuur

Voorzitter D.C. Kosten
Secretaris D.C. Kosten
Penningmeester K.W. Ho
Bestuurslid J.S. Namgyal

Over de stichting

Naam van de instelling Phuntsok Namgyal Ling
Kamer van Koophandel 70659788
RSIN 858411593
Email info@phuntsoknamgyalling.org
Telefoon 06-24443367
Post- of bezoekadres Weesmeesterstraat 26, 2645MC Delfgauw

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten juni 2023

Kopie jaarverslag 2022

Kopie jaarverslag 2021

Kopie jaarverslag 2020

Kopie jaarverslag 2019

Kopie jaarverslag 2018

Beloningsbeleid

Phuntsok Namgyal Ling leeft van giften van donateurs. Een van onze kernwaarden is rentmeesterschap wat betekent dat we de middelen die we ontvangen goed en efficiënt willen in zetten. Vanuit de bedrijfsvoering controleren we daarom onze uitgaven scherp. Iedereen die zich inzet voor de stichting doet dit volledig vrijwillig. Er zijn geen salariskosten.